Tilbage til webshop

Foreningens Vedtægter

LIVER Å

LYSTFISKERFORENING

FORENINGSVEDTÆGTER

Med ændringer efter

generalforsamling 22. februar 2024


 

§

1

NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1 Foreningens Navn er: Liver Å Lystfiskerforening.

Stk. 2 Foreningens Hjemsted: Hjørring kommune

§

2

FORMÅL

Stk. 1 Det er foreningens formål at hverve fiskevand og derigennem at

skaffe medlemmerne adgang til at udøve lystfiskeri og at ophjælpe og

pleje fiskebestanden i foreningens vande.

Stk. 2 Det er desuden foreningens formål at virke for udbredelsen af al-

mindelig lystfiskerkultur.

Stk. 3 At organisere oplysende arbejde for foreningens medlemmer un-

der 25 år, i miljø og vandpleje, lystfiskeri mm.

§

3

MEDLEMMERNE

Stk. 1 Alle, der er fyldt 13 år, kan anmode om at blive optaget som indi-

viduelt juniormedlem. Alle, der er fyldt 18 år, kan anmode om at blive

optaget som individuelt seniormedlem.

Stk. 2 Personer, der ikke er fyldt 13 år, kan blive optaget som junior-

medlem, hvis dette sker som en del af et familiemedlemskab.

Stk. 3 Familiemedlemskab kan opnås af to eller flere personer, når føl-

gende betingelser er opfyldt:

a) mindst en af personerne er fyldt 13 år,

b) højest en af personerne er fyldt 18 år, og

c) personerne er

1

2

3

. (pap-) søskende,

. (pap-) forælder og (pap-) barn / børn, eller

. (pap-) bedsteforælder og (pap-) barnebarn / børnebørn.

Stk. 4 Foreningens medlemmer, der er fyldt 16 år, kan være værtsfisker

for gæstefiskere:

a) under 13 år, der fisker gratis,

b) mellem 13 år og 18 år, der betaler ½ gæstedøgnkort, eller

c) over 18 år, der betaler gæstedøgnkort.

 

 


 

 

Stk. 5 Bestyrelsen kan begrænse tilgangen af medlemmer, såfremt det

samlede medlemstal skønnes at svare til, hvad tilgængeligt fiskevand

kan bære. Hvis optaget af medlemmer stoppes, opretter bestyrelsen en

venteliste, hvorfra de registrerede tilbydes medlemskab efter først til

mølle princippet, når der igen åbnes for optag af nye medlemmer.

Stk. 6 Bestyrelsen kan overfor generalforsamlingen indstille, at et med-

lem, der gennem sit utrættelige virke for foreningen gennem en længere

årrække, har gjort sig fortjent hertil, optages i foreningen som æres-

medlem.

Stk. 7 Ved første kontingent opkrævning efter det fyldte 18 år overgår

juniorer til senior uden yderligere betaling af indskud.

Stk. 8 Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan

ekskludere medlemmer, der forser sig mod foreningsvedtægter, fiskeri-

lovene eller overfor lodsejerne.

Stk. 9 Et medlem der under fiskeri i andre foreningers vande, overtræ-

der de stedlige regler, samt fiskerilovene eller mod almindelig lystfisker

moral, kan ligeledes ekskluderes.

Stk. 10 Bestyrelsens afgørelse kan indankes for den ordinære general-

forsamling ved skriftlig anmodning herom til formanden.

Stk. 11 Det er medlemmerne forbudt ved ydelser af enhver art til lode-

jerne ved de fiskevande, der hører under foreningens interesser, at ude-

lukke foreningen fra fiskeret.

Stk. 12 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

§

4

GENERALFORSAMLING

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar må-

ned.

Stk. 3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1

2

. Velkomst

. Valg af dirigent

 

 


 

 

3

. Formandens beretning (herunder beretning fra udvalgene).

A. Lodsejer udvalg

B. Vandpleje udvalg

C. Materiale udvalg

D. Junior/klub udvalg

4

5

6

7

8

9

. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab samt budget.

. Behandling af indkomne forslag.

. Valg af bestyrelse.

. Valg af suppleanter.

. Valg af bilags kontrollører.

. Eventuelt.

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, kun når bestyrelsen

bestemmer det, eller når mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt

begærer dette overfor bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Ekstra-

ordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 måneder efter anmod-

ning.

Stk. 5 Indvarsling til en generalforsamling skal ske med mindst 8 dages

varsel. Indvarsling sker ved opslag i foreningens lokaler, ved annonce-

ring foreningens hjemmeside, via e-mail til foreningens medlemmer

eller lignende.

Stk. 6 Indvarslingen skal angive dagsordenen. Dagsordenen ledsages af

en uddybende præsentation af de forslag, der skal stemmes om.

Stk. 7 Alle afgørelser en generalforsamling træffes ved simpel stem-

meflerhed. Beslutningen om vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af

de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 8 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 9 Medlemmer kan et forslag behandlet generalforsamlingen,

hvis det er bestyrelsen i hænde senest 15. januar.

Stk. 10 Dokumentation for gyldigt medlemskab kan afkræves ved ind-

gang til generalforsamlingen, eller i forbindelse med en afstemning

generalforsamlingen.

Stk. 11 Uden dokumentation for medlemskab kan man nægtes adgang

til generalforsamlingen, eller nægtes deltagelse i afstemninger.

 

 


 

 

Stk. 13 Bestyrelsen udmelder aktivt medlemmer af foreningen, hvorfra

der ikke er registreret rettidig kontingentindbetaling.

Stk. 14 Medlemmer er forpligtede til at holde personlige kontaktoplys-

ninger, herunder i særdeleshed oplysninger om aktuel e-mailadresse og

mobilnummer landsforbundets hjemmeside opdaterede.

Stk. 15 Manglende opdatering kan ikke begrunde manglende kendskab

til gældende særlige bestemmelser eller andet.

§

5

BESTYRELSEN

Stk. 1 Bestyrelsen, der leder og repræsenterer foreningen består af 7

medlemmer. Medlemmerne vælges for en periode 2 år. Desuden væl-

ges mindst 2 suppleanter, samt 2 bilags kontrollører for et år ad gangen.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv, umiddelbart efter generalfor-

samlingen.

Stk. 3 Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg til bestyrelsen, men

er derimod ikke pligtig til at modtage genvalg før vedkommende har væ-

ret fritaget i 2 år.

Stk. 4 hver generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer.

Stk. 5 Beslutninger inden for bestyrelsen træffes med almindelig stem-

meflerhed.

Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 5 medlemmer er til ste-

de.

Stk. 7 I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 8 Bestyrelsen udarbejder referat eller beslutningsprotokol af besty-

relsesmøderne. Referatet eller beslutningsprotokol godkendes og under-

skrives senest det næstfølgende bestyrelsesmøde, og gøres tilgænge-

ligt for foreningens medlemmer.

Stk. 9 Flertallet i bestyrelsen skal være myndig. (over 18 år).

Stk. 10 Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen.

 

 


 

 

Stk. 11 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver

tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller

bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§

6

OPLØSNING AF FORENINGEN

Stk. 1 Foreningens opløsning kan kun finde sted når beslutning herom

vedtages 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14

dages mellemrum.

Stk. 2 Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om

opløsning vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 3 Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved

simpelt stemmeflertal.

Stk. 4 I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle aktiver til

fremme af lystfiskeri i Liver å eller Vendsyssel.

§

7

KONTINGENT SAMT REGNSKAB

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter en gang om året det efterfølgende års:

a) kontingenttakster for junior-, senior- og familiemedlemskaber,

b) indskudstakster for juniorer, seniorer og familiemedlemmer, og

c) pris for gæstedøgnkort

Stk. 2 Kontingent skal være indbetalt senest 14. februar. Betales der se-

nere opkræves der nyt indskud.

Stk. 3 Kontingent dækker medlemskab i perioden 1. februar i betalings-

året 31. januar det efterfølgende år.

Stk. 4 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§

8

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Særlige bestemmelser vedtages af bestyrelsen eller generalforsamlin-

gen. Ændring af særlige bestemmelser afgøres ved almindelig stemme-

flertal. Dette gælder både generalforsamlingen samt i bestyrelsen.

 

 


 

 

Særlige bestemmelser som vedtages skal meddeles medlemmerne se-

nest 8 dage før ikrafttræden.

I ønskes knæk og bræk

Disse vedtægter samt særlige bestemmelser er fremlagt og god-

kendt generalforsamlingen den 23/2 1995.

Foreningens navn enstemmigt vedtaget ændret generalforsam-

lingen til Lystfiskeriforeningen for Liver Å, pr. 17/2 2000

Tegningsret for foreningen tilføjet under § 5 enstemmigt vedtaget

den 15-2 2001.

Stk. 2 i særlige bestemmelser besluttet tilføjet bestyrelses møde

den 10-1 2002.

Bestyrelsen har vedtaget stk. 13 bestyrelsesmødet den

0

7.08.03.

Hjemsted ændret under § 1 fra Løkken-Vrå til Hjørring Kommu-

ne, endvidere blev særlige bestemmelser ændret i stk. 3,6,8 og 10

den 07.02.2008

Særlige bestemmelser for

Liver Å Lystfiskerforening

Herunder findes bestemmelser vedtaget af bestyrelsen eller

en generalforsamling, og som er gældende indtil de ændres eller

ophæves af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

Stk. 1 Gyldigt statstegn samt medlemsbevis, banknota, gæstedøgnkort

eller anden dokumentation for at man lovligt kan fiske i foreningens

vande, skal forlangende vises til fiskeriopsynsmænd, lodsejere samt

andre medlemmer, der fremviser eget medlemsbevis. Personer, der ikke

kan fremvise ovennævnte dokumentation kan bortvises fra fiskevandet.

Stk. 2. Der kun fiskes med en stang i åen.

Stk. 3 Hunde ikke medbringes ved foreningens fiskevand.

Stk. 4 Der kun hjembringes 3 ørreder pr. fiskedag.

Stk. 5 Mindstemål for foreningens fiskevand:

Bækørred 45 cm.

Havørred 40 cm.

Laks 60 cm.


 

Gedde 40 cm.

Stk. 6 Med mindre der for den enkelte lodsejers jord er fastsat noget an-

det er det tilladt at fiske i perioden 1. marts 15. november (begge da-

ge inkl.).

Stk. 7. Nedfaldsørred og ål er total fredet.

Stk. 8 Færdsel ved vore fiskevande:

a) Husk du går anden mands ejendom.

b) Husk du skal respektere skiltning langs åen.

c) Husk du ikke beskadige hegn og afgrøder.

d) Husk at affald (snøre, Kroge, papir, og lignende aldrig efterla-

des ved fiskevandet).

e) Husk at efterlade fiskevandet sådan som du selv vil møde det igen,

således at vi kan skabe og bevare et godt forhold til vores lodsejere

samt et godt fiskevand.

Stk. 9 Bestyrelsen, fiskeriopsynsmænd og æresmedlemmer er kontin-

gent frie.

Stk. 10 Man skal altid parkere anviste p-pladser eller ved offentlig

vej.

Stk. 11 Klager over forhold ved fiskevandet skal altid ske til bestyrelsen

og ikke til lodsejerne.

Stk. 12 Et medlem kan kun udstedt 2 gæstedøgnkort pr. dag.