Tilbage til webshop

Foreningens Vedtægter

 

Vedtægter For Liver Å Lystfiskerforening

LYSTFISKER FORENINGEN FOR LIVER Å


  Gyldendals åbne encyklopædi

Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20 km langt. I det fredede klitområde har den lavvandede sø Vandplasken et specielt planteliv. Fra kystklinten ved Hønsebakkerne er der fin udsigt over området.

                                                                                                                                                                                                                    

    FORENINGS VEDTÆGTER

 

Opdateret efter generalforsamling februar 2018 Erstatter tidligere udgaver


§ 1

NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1 Foreningens Navn er: Lystfiskeriforeningen for Liver Å. Stk. 2 Foreningens Hjemsted er: Hjørring Kommune

 

§ 2

FORMÅL

Stk. 1 Det er foreningens formål at hverve fiskevand og derigennem at skaffe medlemmerne adgang til at udøve lystfiskeri og at ophjælpe og pleje fiskebe- standen i foreningens vande.

 

Stk. 2 Det er desuden foreningens formål at virke for udbredelsen af almindelig lystfiskerkultur.

 

Stk. 3 At organisere oplysende arbejde for foreningens medlemmer under 25 år, i miljø og vandpleje, lystfiskeri mm.

 

§ 3

MEDLEMMERNE

Stk. 1 Personer, der endnu ikke er fyldt 18 år, kan anmode om at blive optaget som juniormedlem. Personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 26 år, kan anmode om at blive optaget som ungdomsmedlem. Personer, der er fyldt 26 år, kan anmode om at blive optaget som seniormedlem.

 

Stk. 2 Flere personer, der har samme folkeregisteradresse, kan anmode om et familiemedlemskab.

 

Stk. 3 Foreningens medlemmer kan være værtsfisker for op til tre gæstefiskere ad gangen.

 

Stk. 4 Bestyrelsen kan begrænse tilgangen af medlemmer, såfremt det samle- de medlemstal skønnes at svare til, hvad tilgængeligt fiskevand kan bære. Hvis optaget af medlemmer stoppes, opretter bestyrelsen en venteliste, hvorfra de registrerede tilbydes medlemskab efter først-til-mølle-princippet, når der igen åbnes for optag af nye medlemmer.

 

Stk. 5 Bestyrelsen kan overfor generalforsamlingen indstille, at et medlem, der gennem sit utrættelige virke for foreningen gennem en længere årrække, har gjort sig fortjent hertil, optages i foreningen som æresmedlem.


Stk. 6 Ved første kontingentopkrævning efter det fyldte 18 år overgår juniorer til senior uden yderligere betaling af indskud.

 

Stk. 7 Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan eks- kludere medlemmer, der forser sig mod foreningsvedtægter, fiskerilovene eller overfor lodsejerne.

 

Stk. 8 Et medlem, der under fiskeri i andre foreningers vande overtræder de stedlige regler, fiskerilovene eller handler mod almindelig lystfiskermoral, kan ligeledes ekskluderes.

 

Stk. 9 Bestyrelsens afgørelse kan indankes for den ordinære generalforsamling ved skriftlig anmodning herom til formanden.

 

Stk. 10 Det er medlemmerne forbudt ved ydelser af enhver art til lodsejerne ved de fiskevande, der hører under foreningens interesser, at udelukke for- eningen fra fiskeret.

 

Stk. 11 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

 

 

§ 4

GENERALFORSAMLING

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Stk. 3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1.   Velkomst

2.   Valg af dirigent

3.   Formandens beretning (herunder beretning fra udvalgene).

A.   Lodsejer udvalg

B.   Vandpleje udvalg

C.   Materiale udvalg

D.   Junior/klub udvalg

4.   Kassererens aflæggelse af revideret regnskab samt budget.

5.   Behandling af indkomne forslag.

6.   Valg af bestyrelse.

7.   Valg af suppleanter.

8.   Valg af bilags kontrollører.

9.   Eventuelt.

 

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes kun når bestyrelsen bestem- mer det, eller når mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det-


te overfor bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalfor- samling skal afholdes senest 3 måneder efter anmodning.

 

Stk. 5 Indvarsling til en generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel. Indvarsling sker ved opslag i foreningens lokaler, ved annoncering på forenin- gens hjemmeside, via e-mail til foreningens medlemmer eller lignende.

 

Stk. 6 Indvarslingen skal angive dagsordenen. Dagsordenen ledsages af en uddybende præsentation af de forslag, der skal stemmes om.

 

Stk. 7 Alle afgørelser på en generalforsamling træffes ved simpel stemmefler- hed. Beslutningen om vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

 

Stk. 8 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 9 Medlemmer kan et forslag behandlet generalforsamlingen, hvis det er bestyrelsen i hænde senest 15. december.

 

Stk. 10 Dokumentation for gyldigt medlemskab kan afkræves ved indgang til generalforsamlingen eller i forbindelse med en afstemning på generalforsam- lingen.

 

Stk. 11 Uden dokumentation for medlemskab kan man nægtes adgang til ge- neralforsamlingen eller nægtes deltagelse i afstemninger.

 

Stk. 13 Bestyrelsen udmelder aktivt medlemmer af foreningen, hvorfra der ik- ke er registreret rettidig kontingentindbetaling.

 

Stk. 14 Medlemmer er forpligtede til at holde personlige kontaktoplysninger, herunder i særdeleshed oplysninger om aktuel e-mailadresse og mobilnummer landsforbundets hjemmeside, opdaterede.

 

Stk. 15 Manglende opdatering kan ikke begrunde manglende kendskab til gæl- dende særlige bestemmelser eller andet.

 

 

§ 5

BESTYRELSEN

Stk. 1 Bestyrelsen, der leder og repræsenterer foreningen, består af 7 med- lemmer. Medlemmerne vælges for en periode på 2 år. Desuden vælges mindst 2 suppleanter og 2 bilagskontrollører for et år ad gangen.

 

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.


 

Stk. 3 Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg til bestyrelsen, men er derimod ikke pligtig til at modtage genvalg før vedkommende har været frita- get i 2 år.

 

Stk. 4 På hver generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer.

 

Stk. 5 Beslutninger inden for bestyrelsen træffes med almindelig stemmefler- hed.

 

Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 5 medlemmer er til stede. Stk. 7 I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Stk. 8 Bestyrelsen udarbejder referat eller beslutningsprotokol af bestyrelses- møderne. Referatet eller beslutningsprotokol godkendes og underskrives se- nest på det næstfølgende bestyrelsesmøde og gøres tilgængeligt for forenin- gens medlemmer.

 

Stk. 9 Flertallet i bestyrelsen skal være myndige (over 18 år). Stk. 10 Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen.

Stk. 11 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid til- hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

 

§ 6

OPLØSNING AF FORENINGEN

Stk. 1 Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedta- ges på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mel- lemrum.

 

Stk. 2 Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløs- ning vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Stk. 3 Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt stemmeflertal.

 

Stk. 4 I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle aktiver til fremme af lystfiskeri i Liver Å eller Vendsyssel.


§ 7

KONTINGENT SAMT REGNSKAB

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter en gang om året det efterfølgende års kontin- genttakster for junior-, ungdoms-, senior- og familiemedlemskaber samt pri- sen for gæstedøgnkort.

 

Stk. 2 Juniormedlemmer, der ikke er fyldt 18 år pr. 1. januar, opkræves juni- ortakst for forlængelse af medlemskabet. Ungdomsmedlemmer, der ikke er fyldt 26 år pr. 1. januar, opkræves ungdomstakst for forlængelse af medlem- skabet.

 

Stk. 3 Kontingent skal være indbetalt senest 1. februar.

 

Stk. 4 Kontingent dækker medlemskab i perioden 1. februar i betalingsåret

31.  januar det efterfølgende år.

 

Stk. 5 Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

 

 

§ 8

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Særlige bestemmelser vedtages af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Æn- dring af særlige bestemmelser afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dette gælder både generalforsamlingen og i bestyrelsen.

 

Særlige bestemmelser, som vedtages, skal meddeles medlemmerne senest 8 dage før ikrafttræden.

 

I ønskes knæk og bræk

*Disse vedtægter og særlige bestemmelser er fremlagt og godkendt generalforsamlingen den 23. februar 1995.

*Foreningens navn er enstemmigt vedtaget ændret generalforsamlin- gen til Lystfiskeriforeningen for Liver Å, pr. 17. februar 2000.

*Tegningsret for foreningen tilføjet under §5 enstemmigt vedtaget den 15. februar 2001.

*Stk. 2 i særlige bestemmelser besluttet tilføjet bestyrelsesmøde den

10. januar 2002.

*Bestyrelsen har vedtaget stk. 13 på bestyrelsesmødet den 7. august 2013

*Hjemsted ændret under §1 fra Løkken-Vrå til Hjørring Kommune. Endvi- dere blev særlige bestemmelser ændret i stk. 3,6,8 og 10 den 7. februar 2008.


 

Særlige bestemmelser for Lystfiskeriforeningen for Liver Å

Herunder findes bestemmelser vedtaget af bestyrelsen eller på en ge- neralforsamling, og som er gældende indtil de ændres eller ophæves af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

 

Stk. 1 Gyldigt statstegn og medlemsbevis, banknota, gæstedøgnkort eller an- den dokumentation for at man lovligt kan fiske i foreningens vande, skal på forlangende vises til fiskeriopsynsmænd, lodsejere samt andre medlemmer, der fremviser eget medlemsbevis. Personer, der ikke kan fremvise ovennævnte dokumentation, kan bortvises fra fiskevandet.

 

Stk. 2. Der må kun fiskes med én stang i åen.

 

Stk. 3 Medlemmer lejlighedsvis medtage hustru/samlever og børn under 18 år til fiskeri, hvor foreningen har fiskeret.

 

Stk. 4 Hunde må ikke medbringes ved foreningens fiskevand. Stk. 5 Der må kun hjembringes 3 ørreder pr. fiskedag.

*Stk. 6 Mindstemål for foreningens fiskevand: Bækørred 35 cm.

*Havørred 40 cm.

*Laks 60 cm.

*Gedde 40 cm.

 

Stk. 7 Med mindre der for den enkelte lodsejers jord er fastsat noget andet er det tilladt at fiske i perioden 1. marts 15. november (begge dage inkl.).

Stk. 8. Nedfaldsørred og ål er total fredet. Stk. 9 Færdsel ved vore fiskevande:

a)   Husk du går anden mands ejendom.

b)   Husk du skal respektere skiltning langs åen.

c)    Husk du må ikke beskadige hegn og afgrøder.

d)   Husk at affald (snøre, kroge, papir, og lignende aldrig må efterlades ved fiskevandet).

e)   Husk at efterlade fiskevandet sådan som du selv vil møde det igen, såle- des at vi kan skabe og bevare et godt forhold til vores lodsejere samt et godt fiskevand.

 

Stk. 10 Bestyrelsen, fiskeriopsynsmænd og æresmedlemmer er kontingentfrie.


 

Stk. 11 Man skal altid parkere anviste p-pladser eller ved offentlig vej.

 

Stk. 12 Klager over forhold ved fiskevandet skal altid ske til bestyrelsen og ikke til lodsejerne.

 

Stk. 13 Et medlem kan kun få udstedt 3 gæstedøgnkort pr. dag og maksimalt 5 gæstekort på et år.